Maria Krzywicka

mkrzywickamgr pedagogiki, ukończyła Bałtycką Wyższą Szkołę Humanistyczną w Koszalinie. Obecnie nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Starogardzie Gdańskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji zajęć ogólnorozwojowych i plastycznych dla dzieci oraz organizacji czasu wolnego dla seniorów.

W Centrum “Wieź” odpowiada za część merytoryczną zajęć rozwojowych dla dzieci oraz prowadzi zajęcia plastyczno-rękodzielnicze.

Anna Bojahr

An_BojahrMagister pedagogiki – specjalność edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym. Jest nauczycielem i logopedą szkolnym.

W zawodzie logopedy realizuje swoje zainteresowania: pedagogiczne, medyczne i językowe. Zajmuje się terapią zaburzeń artykulacyjnych spotykanych najczęściej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jej pasją jest fotografia artystyczna.

Katarzyna Oller

k_ollerUkończyła Nauki o Rodzinie na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Muzykoterapię z psychoprofilaktyką stresu na Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Posiada wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi.

W Centrum “Więź” prowadzi zajęcia umuzykalniająco-rytmiczne z elementami muzykoterapii.

Dorota Gdaniec

dorota-gdaniecMagister sztuki, absolwentka Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku na kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, animacja kultury z elementami arteterapii” oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku (Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej z pedagogiką wczesnoszkolną).

W Centrum „Wieź” prowadzi zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami arteterapii dla dzieci oraz „Spotkania z muzyką i słowem pisanym” dla Akademii 50+.

Tomasz Gdaniec

tomasz-gdaniecAbsolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Interesuje się otaczającym go światem: historią, socjologią, religią, mediami oraz polityką. W Centrum prowadzi zajęcia z historii Polski oraz blog „Historia według Hydraulika”. Do ”Więzi” trafił, bo jak podkreśla, uwielbia kontakt z innymi ludźmi.

Jan Wąsowicz

jan-wasowiczMagister fizjoterapii. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Specjalizuje się w rehabilitacji osób starszych oraz po urazach neurologicznych i ortopedycznych. W Centrum „Więź” prowadzi zajęcia z gimnastyki z elementami rehabilitacji w ramach Akademii 50+.

Ewa Wodzikowska

ewa-wodzikowskaCzłonek Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych All Art w Starogardzie Gdańskim. Działa na rzecz rozwoju kultury i sztuki przez wspieranie inicjatyw kulturalnych, aktywizację środowisk amatorskich i profesjonalnych twórców kultury i sztuki. Zajmuje się również animowaniem i integrowaniem społeczności lokalnej. Działa na rzecz organizacji pozarządowych. Jej pasją jest rękodzieło. Od 4 lat prezentuje swoje prace na kiermaszach.

W Centrum „Więź” prowadzi warsztaty z rękodzielnictwa w ramach Akademii 50+.

Danuta Kozikowska

danuta-kozikowskaAbsolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Dziennikarstwa i Kierowania Polityką Społeczną. Członek Rady Senioralnej przy Prezydencie Miasta Starogard Gdański oraz członek Komisji Kultury Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Była przewodniczącą Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Animator lokalnej społeczności i pomysłodawca projektu „Dwie godziny dla Rodziny” na placu zabaw przy ul. Wróblewskiego w Starogardzie Gd. Prowadzi z zapałem liczne działania na rzecz aktywizacji seniorów.

W Centrum „Więź” prowadzi warsztaty kulinarne w ramach Akademii 50+.

Miłosz Laskowski

milosz-laskowskiPsycholog w oddziale psychiatrii sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia. Ukończył studia podyplomowe z psychologii klinicznej. Obecnie w trakcie specjalizacji. Brał udział w kursach: “Współpraca z rodzicami w zakresie realizacji działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły” oraz “Przygotowanie nauczycieli do roli opiekuna w awansie zawodowym”. Jest absolwentem studium medycznego, uzyskał tytuł terapeuty zajęciowego.

W Centrum „Więź” prowadzi warsztaty psychologiczne dla Akademii 50+

Weronika Maszk

Świąteczna mini sesja zdjęciowa Studio B5Absolwentka Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej na kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym.

W trakcie studiów magisterskich na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku Pedagogika specjalna o specjalności Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

W Centrum “Więź” rozwija kreatywne oraz wielokierunkowe myślenie dzieci.

Tomasz Baranowski

tbaranowski2Z wykształcenia jestem lingwistą. Umiejętności językowe zdobyłem głównie podczas licencjackich oraz magisterskich studiów Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poza umiejętnościami translatorycznymi uzyskałem tam uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego i niemieckiego, ponieważ wiodącą specjalnością, którą obrałem była glottodydaktyka. Do poszerzenia moich kompetencji językowych przyczynił się także roczny pobyt w Bambergu, gdzie studiowałem Anglistykę.

Poza odbyciem kursu pedagogicznego w ramach studiów, ukończyłem także dwuletnie Studium Poradnictwa (counselling) w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie oraz szkolenie z mediacji rodzinnych w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie. W związku z czym pracuję także jako doradca psychologiczny, terapeuta oraz mediator.