Beneficjent: Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Więź” z siedzibą w Tczewie uzyskało dofinansowanie dla projektu pt.: Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 06 Działanie 06.02 Poddziałanie 06.02.02 (nr projektu RPPM.06.02.02–22-0041/17).

Dnia 29 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku podpisano Umowę nr RPPM.06.02.02-22-0041/17-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie wynosi 1 034 533,25 PLN, słownie: jeden milion trzydzieści cztery tysiące pięćset trzydzieści trzy złote 25/100.

Przyznano dofinansowanie w wysokości 982 806,59 PLN, słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześć złotych 59/100.

Projekt rozpoczyna się w kwietniu 2018 i będzie trwał do grudnia 2020 roku. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Miejską Kościerzyna reprezentowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie i Kościerski Dom Kultury w Kościerzynie.

Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny to komplementarny program wsparcia rodzin w prawidłowym pełnieniu jej funkcji.  Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących na obszarze gminy m. Kościerzyna, gminy m. Chojnice, gminy w. Starogard Gdański. Projekt:

* Skierowany jest łącznie do 150 osób,  w tym do 30 rodzin tj. po 10 rodzin z Kościerzyny, Chojnic i Starogardu Gdańskiego. W ramach projektu planuje się powołanie Klubów dla Rodzin w których świadczone będzie poradnictwo specjalistyczne i rodzinne, warsztaty umiejętności rodzicielskich, wspieranie rodzin w organizacji czasu wolnego.

* oraz do 60 osób niesamodzielnych  tj. po 20 osób z Kościerzyny, Chojnic i Starogardu Gdańskiego. Działania w tym zakresie w projekcie adresowane są do środowiska seniorów o różnym stopniu niesamodzielności. Celem projektu w tym zakresie jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. Projekt zakłada utworzenie Klubów Seniora, w których pomocą specjalistyczną i profilaktyczną będą objęte osoby niesamodzielne, seniorzy.

Zapytanie ofertowe na wynajem autokaru/autokarów i usługę transportową uczestników projektu pt.: Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny, w ramach zadania 2 – Klub dla rodzin: Wspieranie rodzin w organizacji czasu wolnego – Wakacyjne Rodzinne Turnusy Aktywności

Kliknij w ikonkę “Pobierz plik”

Pobierz plik

Dnia 09 lipca 2019 roku

Informacja
o wyłonieniu Wykonawcy na
usługę pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach w/w projektu dla budynku Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Więź” w Starogardzie Gdańskim oraz dla zespołu budynków Domu Formacyjnego św. Wojciecha w Mikoszewie

W związku z realizacją przez Centrum Psychologiczno – Pastoralne „Więź” projektu pt.: „Termomodernizacja Budynków Terapii Rodzinnej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne (Projekt nr RPPM.10.02.01–22-0027/16) uprzejmie informuję, iż jedyną ofertą na usługę pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach w/w projektu dla budynku Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Więź” w Starogardzie Gdańskim oraz dla zespołu budynków Domu Formacyjnego św. Wojciecha w Mikoszewie – spełniającą warunki – złożyła Firma:
APP ARCHITEKA – Tomasz Karpowicz
ul. Jabłoniowa 20/113
80-175 Gdańsk

Z oferowaną ceną 19 926,00 PLN brutto.

W dniu 09 lipca 2019 roku podpisano Umowę z w/w Firmą na usługę pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach w/w projektu dla budynku Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Więź” w Starogardzie Gdańskim oraz dla zespołu budynków Domu Formacyjnego św. Wojciecha w Mikoszewie.